[Katowice] Uroczysta Sesja Rady Miasta.MarcoPolo - Wto Wrz 13, 2005 9:19 am
8 wrze¶nia 2005 r.
Uroczysta Sesja Rady Miasta Katowice

W sali Sejmu ¦lšskiego odbya si Uroczysta Sesja Rady Miasta Katowice, na ktrej poza zaproszonymi radnymi znale¼li si posowie i senatorowie ziemi ¶lšskiej oraz przedstawiciele ycia kulturalnego i o¶wiatowego z Katowic.

Na sesji kolejno gos zabierali prof. dr hab. Wojciech ¦wištkiewicz, prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu ¦lšskiego w Katowicach, Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice oraz prof. dr hab. Micha Kulesza, wsptwrca polskich reform ustrojowych.

Podczas sesji Katowice otrzymay Zotš Odznak za zasugi dla wojewdztwa ¶lšskiego.

Przmwienie Prezydenta Miasta Katowice
podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta

Szanowny Panie Przewodniczšcy, Wysoka Rado, Drodzy Go¶cie!

W roku 1990 sejm uchwali ustaw o samorzšdzie terytorialnym, ktra daa podstawy demokratycznego rozwoju na poziomie lokalnym, daa gminom osobowo¶ prawnš, majštek i ¶rodki finansowe. Poczštek lat 90 - tych to dynamiczne nadrabianie zalego¶ci lat minionych.
Wydatki inwestycyjne naszego miasta w tamtym okresie to bez maa 20% budetu rocznie. Z upywem czasu w wyniku dalszej reformy administracji publicznej gminy przejy kolejne zadania do realizacji gwnie o¶wiatowe co skutkowao dalszym wzrostem wydatkw biešcych i spadkiem wydatkw inwestycyjnych. Nakady inwestycyjne w tym okresie spady do poziomu okoo 15 %.

Dopiero w roku 1997 w wyniku podpisania kontraktu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym moliwo¶ci dynamicznego rozwoju znacznie si zwikszyy. Wa¶nie wtedy rozpoczto budow wikszych inwestycji drogowych i sieci kanalizacyjnych. Dziaania miasta day impuls do podpisania kontraktu finansowego przez Rzšd RP z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na finansowanie budowy Drogowej Trasy ¦rednicowej.
Okres przedakcesyjny to wiksze moliwo¶ci skorzystania ze ¶rodkw UE, Katowice z tej moliwo¶ci skorzystay, rozpoczto przebudow kanalizacji w centrum miasta przy wykorzystaniu ¶rodkw przedakcesyjnych ISPA.

Moliwo¶ci rozwojowe miasta uzyskay zupenie nowy wymiar po wej¶ciu Polski do Unii Europejskiej, i z tej szansy naley skorzysta.
Obecnie najwaniejszymi inwestycjami realizowanymi sš: Drogowa Trasa ¦rednicowa oraz przebudowa kanalizacji w centrum miasta.
Zapewnienie wystarczajšcych ¶rodkw finansowych na budow DT¦, byo naszym gwnym zadaniem, jednak udao si go zrealizowa. Obecnie najwikszym zagroeniem zakoczenia budowy tej trasy do roku 2006 jest sytuacja finansowa gwnego wykonawcy, pomimo biešcych patno¶ci z budetu miasta nie sš na biešco regulowane zobowišzania gwnego wykonawcy w stosunku do podwykonawcw. Sprawa ta jest przedmiotem naszego szczeglnego zainteresowania. Jestem przekonany, e w miesišcu wrze¶niu zostanie wypracowany i przedstawiony ostateczny scenariusz dalszego postpowania. Celem nadrzdnym jest zakoczenie tej inwestycji do koca przyszego roku.

Przebudowa kanalizacji w centrum miasta to nasze drugie najwaniejsze zadanie inwestycyjne, prace przebiegajš zgodnie z harmonogramem i jest szansa jego zakoczenia do koca roku 2006. Stworzone wtedy zostanš warunki przebudowy centrum miasta, gwnie w rejonie Rynku, ul Teatralnej, okolic ulic Warszawskiej, Pawa Wodnej i Grniczej.

* Pozyskiwanie funduszy europejskich. Jednym z gwnych wyzwa dnia dzisiejszego jest przygotowanie dobrych projektw do realizacji po roku 2006 (kolejny okres programowania budetu UE). Trwajš prace nad przygotowaniem projektu wykonania sieci kanalizacyjnych w tych ulicach i dzielnicach w ktrych jeszcze ich nie ma lub sš w zym stanie technicznym. W lutym 2006 roku ma by gotowy masterplan gospodarki ¶ciekowej. Niezwocznie po jego opracowaniu rozpocznš si prace projektowe tak aby w 2007 roku mona byo zoy wnioski o dofinansowanie zadania ze ¶rodkw Unii Europejskiej.
Jego warto¶ szacowana jest na okoo 600 mln z. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnych zostanš wybudowane nowe drogi i chodniki. Zakres projektu jest tak duy, e nie jest moliwe jego sfinansowanie wyšcznie ze ¶rodkw budetu miasta.

* Centrum miasta. Drugim najwaniejszym zadaniem jest przebudowa strefy ¶rdmiejskiej Katowic. Z uwagi na zakres, przedsiwzicie to naley podzieli na kilka podprojektw, co ju cz¶ciowo zostao wykonane. I tak:

- kwarta ulic Dworcowa, Mariacka. 10 wrze¶nia poznamy wyniki prac sšdu konkursowego, a tym samym koncepcj, w oparciu o ktrš nastšpi przebudowa tego kwartau. Jeszcze w tym roku przystšpimy do prac projektowych. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi pozwoleniami powinien by gotowy w drugim kwartale 2006 roku. Z uwagi na to, e rwnolegle z naszymi pracami trwa sprzeda przez PKP nieruchomo¶ci Starego Dworca, prace zwišzane z porzšdkowaniem przestrzeni publicznej naley zsynchronizowa z pracami inwestorw dla obiektw wymienionych powyej. Obiektem architektonicznym o szczeglnej warto¶ci historycznej znajdujšcym si w tym kwartale a ¶wiadczšcym o poczštkach historii naszego miasta jest ko¶ci Mariacki - i musi on by przedmiotem naszego szczeglnego zainteresowania.

- kwarta "akademicki". Nazwano tak obszar pomidzy ulicami: Uniwersyteckš, Warszawskš, Ro¼dzieskiego i Nowogranicznš . Dziki dotychczasowej wsppracy z Uniwersytetem ¦lšskim i Akademiš Ekonomicznš zostay przygotowane propozycje dziaa, na podstawie ktrych porzšdkowane sš przestrzenie publiczne wewnštrz tego kwartau, gwnie remonty traktw pieszych, jezdni oraz parkingw. Miasto wspiera projekty zwišzane z renowacjš niektrych obiektw Uniwersytetu, naley tu wymieni budynek Instytutu Fizyki oraz budynek Rektoratu. Najwaniejszym jednak wyzwaniem jest budowa nowego obiektu Centrum Informacyjnego i Biblioteki. Co prawda inwestycja ta nie znalaza wsparcia ze ¶rodkw Unii Europejskiej w obecnym okresie programowania ale nadal trwajš prace korygujšce ten projekt i - w moim przekonaniu - jest szansa aby zyska on akceptacj Wadz Wojewdztwa w przyszej kadencji. Oznacza to, e jego realizacja moe zosta uruchomiona ju w roku 2007, dlatego Miasto Katowice podtrzymuje deklaracj wsparcia projektu, tak jak to miao miejsce dotychczas.

- kwarta Pawa - Wodna - Grnicza. Na obszarze tym od lat nakadajš si na siebie zoone problemy spoeczne, infrastrukturalne i przestrzenne. Jednak o jego warto¶ci decyduje wyjštkowa lokalizacja, ktra powinna peni funkcj swoistego rodzaju šcznika pomidzy kwartaem "akademickim" a kwartaem "Dworcowa-Mariacka". Obecnie wykonano dla tego kwartau pewne prace inwentaryzacyjne, a z dniem 1 wrze¶nia zostaa powoana osoba do spraw rewitalizacji tego obszaru. Przy dobrze przygotowanym projekcie pojawi si moliwo¶ jego finansowania ze ¶rodkw UE po roku 2006 .

- obszar po Kopalni "Katowice". Trwajš prace planistyczne dla tego kwartau, a Urzšd Marszakowski prowadzi postpowanie konkursowe dla budowy Muzeum ¦lšskiego, zadanie to zostao ujte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Wojewdztwa ¦lšskiego. Miasto Katowice dotychczas bardzo aktywnie (rwnie w wymiarze finansowym) wšczao si w to zadanie i zapewnie dalej to zadanie bdzie wspierao. Niezalenie od Muzeum pozostanie sprawa zagospodarowania pozostaych terenw w tym kwartale (od Spodka po tereny przeznaczone pod budow nowego gmachu Muzeum ¦lšskiego) gwnie w zakresie wykonania infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej. Odpowiedni projekt powinien by przygotowany do realizacji w nastpnej kadencji

- kwarta ulic: Wojewdzka - Dšbrowskiego - Jagielloska. Obecnie koczymy remont ulicy Wojewdzkiej, przygotowywany jest projekt modernizacji ulic od ul. Plebiscytowej do ul. Damrota. Prace remontowe rozpocznš si w przyszym roku. 15 wrze¶nia zostanie wbudowany kamie wgielny pod budow Sali Koncertowej i Biblioteki Akademii Muzycznej. Miasto Katowice jest wspinwestorem tego zadania.

- Plac Jana Pawa II, po dokonaniu ostatecznych uzgodnie z wa¶cicielami nieruchomo¶ci zostanš uruchomione prace projektowe dla terenu przed Katedrš pod wezwaniem Chrystusa Krla, co nastšpi jeszcze w tym roku. W roku 2006 po uzyskaniu niezbdnych zezwole przystšpimy do zagospodarowania tego miejsca.

Przedsiwzicia rewitalizacyjne wskazanych obszarw mogš kosztowa ponad 200 mln z. - w zaleno¶ci od przyjtego wariantu.

* Tramwaje ¦lšskie SA. Sprawš bezpo¶rednio zwišzanš z przebudowš strefy ¶rdmiejskiej jest modernizacja linii tramwajowych oraz kwestia wasno¶ci spki Tramwaje ¦lšskie SA. Pomimo wielu trudnych uwarunkowa, ogranicze i zagroe koniecznym jest przejcie spki Tramwaje ¦lšskie S.A. przez samorzšd terytorialny - przez samorzšd wojewdztwa, miasto Katowice jak i inne gminy aglomeracji. Niewykonanie tego bdzie skutkowao brakiem moliwo¶ci przygotowania duych projektw komunikacyjnych, ktre mogyby by finansowane ze ¶rodkw Unii Europejskiej co w efekcie bardzo ograniczy moliwo¶ci przebudowy centrum miasta.

* Ukady Komunikacyjne. Na przestrzeni ostatnich lat wykonano wiele zada inwestycyjnych, ktre w zdecydowany sposb poprawiy warunki komunikacyjne w mie¶cie. Warto¶ ich zamkna si kwotš ponad 1 mld z.
Pozostaje jednak wiele nierozwišzanych problemw. Do gwnych naley zaliczy usprawnienie pošcze komunikacyjnych na osi pnoc - poudnie. Konieczna jest zdecydowana poprawa wjazdu do miasta od strony Mikoowa, wykonanie obwodnicy zachodniej cz¶ci miasta oraz udronienie ukadu komunikacyjnego w pnocno - wschodniej cz¶ci miasta. Stosowne propozycje zostanš przedstawione do wieloletniego planu inwestycyjnego oraz do budetu miasta na rok 2006.
Warto¶ tych zada szacuje si na kwot ponad 150 mln z.

* Budownictwo mieszkaniowe. Miasto Katowice z powodzeniem realizuje program budownictwa mieszkaniowego w formule Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego. Dotychczas wybudowano i oddano do uytku w ramach tego programu 850 mieszka. Na ten cel wydatkowano blisko 106 mln z.

Dalsze realizacje sš przygotowywane, dotyczy to takich lokalizacji jak osiedla: Bulwary Rawy (dalsze etapy), Sawka - Kossutha czy Bogucice. Potrzebne ¶rodki finansowe zabezpieczono w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Sprawš, ktra rwnie wymaga wsparcia Miasta jest budownictwo mieszkaniowe realizowane przez podmioty niepubliczne, w tym prywatne. Pomoc bdzie realizowana tak na etapie planistycznym jak i w zakresie przygotowania niezbdnej infrastruktury liniowej.
Program budownictwa komunalnego przygotowywany jest w ramach programu rewitalizacji miasta i jest szansa jego wsparcia ze ¶rodkw Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Potrzebne ¶rodki do zrealizowania powyszego tematu w cišgu kilku najbliszych lat to kwota okoo 60 mln z.

* Kultura Sport i Wypoczynek. Nieodšcznš cz¶ciš budownictwa mieszkaniowego jest infrastruktura spoeczna szczeglnie w zakresie obiektw sportowych, rekreacyjnych, o¶rodkw kultury.
Miasto od kilku lat konsekwentnie realizuje program wyrwnywania standardw dostpu do tych dbr w poszczeglnych dzielnicach naszego miasta. Obecnie sš realizowane takie zadania jak dostosowanie istniejšcych obiektw dla potrzeb placwek kultury, a to:
obiekt Karczmy ¦lšskiej w Giszowcu, Dom Kultury "Dolne Tysišclecie", Dšb, Bogucice, Zae - wraz z basenem, obiekt "Magla" na Nikiszowcu .
W najbliszym czasie rozpocznie si budowa hali sportowej wraz z boiskami o sztucznej nawierzchni do piki nonej przy ul. 11 listopada w Szopienicach. Rozpocza si budowa obiektu sportowego w dzielnicy Koszutka.

Miasto od kilku lat konsekwentnie realizuje program budowy boisk szkolnych tak aby kada szkoa posiadaa obiekty, ktre w istocie sš nie tylko obiektami szkolnymi ale i ¶rodowiskowymi. Program ten zamierzamy zakoczy 2006 roku.
šcznie na zadania te zostanie przeznaczona kwota blisko 30 mln z, z czego do wydatkowania w roku biešcym - 8.800.000 z.

Niezalenie od zada o charakterze dzielnicowym sš nam potrzebne obiekty o randze miejskiej jak i ponad miejskiej. Zaliczy do nich naley Miejski Zesp Kšpieliskowy jak i stadion pikarski umoliwiajšcy rozgrywki ligowe na odpowiednim poziomie.

Obecnie sš analizowane moliwo¶ci lokalizacyjne dla zespou kšpieliskowego.
Po okre¶leniu moliwej lokalizacji dla takiego obiektu mona bdzie przystšpi do prac projektowych. Zasadnym bdzie przygotowanie modelu realizacji tego zadania w ukadzie partnerstwa publiczno - prywatnego. Moliwo¶ rozpoczcia prac budowlanych to rok 2007.

Dotychczas analizowano rne moliwo¶ci lokalizacyjne dla stadionu pikarskiego, šcznie z budowš nowego obiektu. Najwa¶ciwszym jednak rozwišzaniem wydaje si modernizacja stadionu GKS "Katowice" zlokalizowanego przy ulicy Bukowej - po jego przejciu od dotychczasowych wa¶cicieli.
Sprawa staje si coraz bardziej realna do wykonania.

Koszty realizacji zespou kšpieliskowego oraz modernizacja stadionu GKS - u to kwota ponad 50 mln z.

Sprawš wymagajšcš pilnego rozwišzania to modernizacja obiektu "Spodka". Bdzie to jednak moliwe po uregulowaniu trudnej sytuacji finansowej Przedsibiorstwa Widowiskowo Sportowego "Spodek".

* Uczelnie wysze. Wspieranie rozwoju uczelni wyszych funkcjonujšcych w naszym mie¶cie to kolejne wyzwanie przed ktrym stoimy. Dotychczas miasto aktywnie wspierao ich rozwj. Na pewno proces ten powinien by utrzymany, szczeglnie w odniesieniu do budowy sali koncertowej i biblioteki Akademii Muzycznej, budowy biblioteki dla Uniwersytetu i Akademii Ekonomicznej, jak i wsppraca z uczelniami w uporzšdkowaniu terenw uczelni znajdujšcych si w centrum Miasta.

Spraw do rozwišzania jest bardzo wiele a moliwo¶ci ich sfinansowania zawsze bdš ograniczone. Stojšc wobec wyboru, ktre zadania naley umie¶ci w planach budetowych nie moemy zatraci spraw najistotniejszych, tych, ktre bdš kreoway wizerunek Katowic jako miasta nowoczesnego, przyjaznego ludziom, miasta w ktrym warto inwestowa czy si uczy i mieszka. Zadania te muszš koncentrowa si na radykalnym przeobraeniu Centrum Miasta jak i na wyrwnywaniu standardw zamieszkiwania w poszczeglnych dzielnicach.
Rada Miasta jak Prezydent Miasta cišgle bdš stawali wobec wyboru jakie ¶rodki przeznacza na rozwj poszczeglnych dzielnic.
W tych decyzjach szczeglne miejsce zajmujš i dalej powinny zajmowa takie dzielnice jak Szopienice czy Zae. Dzielnice te zostay dotknite w sposb szczeglny podczas transformacji gospodarczej ostatnich lat. Proces upado¶ci Huty Baildon oraz radykalne ograniczenie zatrudnienia w Hucie Metali Nieelaznych pozostawiy bolesne ¶lady w spoeczno¶ciach tych dzielnic.

Dlatego te sprawš priorytetowš winno by wspomaganie rozwoju gospodarczego na tych terenach. Znaki pozytywnych zmian ju wystpujš, szczeglnie na terenie byej Huty Baildon, rozwija si midzy innymi firma ESAB, plany rozwojowe przygotowuje BGH Edelstahl, jak i inne podmioty gospodarcze. Wszelkie dziaania zwišzane z prowadzeniem procedur administracyjnych - szczeglnie na tych terenach - powinny przebiega bez zbdnych op¼nie, infrastruktura uatwiajšca dostp do tych terenw powinna znajdowa miejsce priorytetowe w planach inwestycyjnych miasta a fundusze ochrony ¶rodowiska wspomaga proces przygotowania tych terenw do inwestowania.

Pozytywnymi zmianami zachodzšcymi w tych dzielnicach to rozwj uczelni wyszych, tak w Szopienicach - Wysza Szkoa Mechatroniki jak i w Zau - Wysza Szkoa Zarzšdzania Marketingowego i Jzykw Obcych. Rwnie te dziaania sš przedmiotem naszego szczeglnego zainteresowania i wspomagania.
Warto w tym miejscu podkre¶li, e rejony te w przeszo¶ci zostay powanie zdegradowane wieloletniš dziaalno¶ciš grniczš i hutniczš. Dlatego w pierwszej kolejno¶ci w celu szczegowego zidentyfikowania zagroe, a nastpnie uzdatnienia terenu, musieli¶my wykona wiele specjalistycznych opracowa (dotyczš one gwnie Szopienic) Koszt uzdatnienia tych terenw szacuje si na blisko 40 mln z pozwoli to jednak ponownie zagospodarowa ten obszar pod nowe funkcje, w tym zabudow mieszkaniowš. Obecnie przygotowywany jest program rewitalizacji obejmujšcy kolejno rekultywacj gruntw i uzbrojenie terenu pod przysze inwestycje. Majšc na uwadze wano¶ tego zadania z dniem 1 wrze¶nia zosta powoany Penomocnik d/s rekultywacji tego terenu.

Miasto w ramach swojego budetu prowadzi w tych dzielnicach wiele zada inwestycyjnych.
Wanym przedsiwziciem w Szopienicach, planowanym z my¶lš o rekreacji i wypoczynku katowiczan jest realizacja kompleksu obiektw sportowych przy ul. 11 Listopada. Przeprowadzono ju postpowanie przetargowe i wybrano wykonawc dokumentacji projektowej obejmujšcej midzy innymi wybudowanie wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem, modernizacj dwch istniejšcych boisk do piki nonej o nawierzchni ze sztucznej trawy, budow dwch nowoczesnych kortw tenisowych oraz zagospodarowanie terenu przylegego wraz z infrastruktur technicznš.

Realizacj zadania przewiduje si do roku 2007, a szacunkowy koszt inwestycji to ponad 13 mln z.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym ktre zostanie zrealizowane w tej dzielnicy jest stranica dla Pastwowej Stray Poarnej ktrej koszt oszacowano na 15 mln z.

Bardzo istotnš dla Szopienic inwestycjš jast budowa ulicy Ks.Majora Wo¼niaka, ktrej realizacja umoliwi dostp do pohutniczych terenw, na ktrych bdš mogy rozwija swojš dziaalno¶ firmy dajšce nowe miejsca pracy.
W odniesieniu do Zaa warto zwrci uwag na projekt gruntownej modernizacji Modzieowego Domu Kultury przy ul. Gliwickiej 214 wraz z przebudowš basenu. Planowane jest rwnie kompleksowe zagospodarowania terenu wok Mlodzieowego Domu Kultury oraz utworzenie infrastruktury technicznej niezbdnej dla jego fukcjonowania. Obecnie trwa procedura przetargowa na wybr wykonawcy robt budowlanych. Realizacj tego zadania przewiduje si w 2006 roku za kwot szacowanš na poziomie blisko 3 mln z.

Jednak najpowaniejszš, a zarazem najkosztowniejszš inwestycjš Zaa pozostaje modernizacja kanalizacji w dzielnicy. Dlatego jeszcze w latach dziewidziesištych staraniem Miasta Katowice zostaa wybudowana dua przepompownia ¶ciekw w rejonie ul. Marcina.
Wa¶nie ta inwestycja umoliwia rozpoczcie przebudowy caego systemu kanalizacyjnego na tym obszarze. W cišgu ostatnich lat wybudowano kolektory ¶ciekowe wzdu Rawy. Wykonano kanalizacj na kolonii Mo¶cickiego. Aktualnie trwa przebudowa kanalizacji w rejonie ulicy Gliwickej, Wyplera do ul. Brackiej. W przyszym roku, przebudowie poddany zostanie ostatni fragment Gliwickiej tj. odcinek od elaznej do Brackiej. Na tym odcinku planowana jest przebudowa linii tramwajowej.
W ramach opracowywanego masterplanu gospodarki ¶ciekowej w mie¶cie zaplanowana zostaa przebudowa prawie wszystkich kolektorw w ulicach na poudnie od osi ulicy Gliwickiej.

Problemem, z ktrym przyjdzie nam si zmierzy w nieodlegym czasie to tendencja spadku liczby mieszkacw naszego miasta odczuwalna ju obecnie. Planujšc i realizujšc zadania inwestycyjne musimy pamita o tym, e zadaniem podstawowym jest wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy przez sektor prywatny - stymulowanie rozwoju gospodarczego, w nastpnej kolejno¶ci tworzenie warunkw zamieszkania i wypoczynku. Szczeglnš uwag naley zwrci na tworzenie miejsc pracy wymagajšcej wysokich kwalifikacji.
Szansš na taki rozwj to dobrze wyksztacona modzie, ktra po ukoczeniu studiw pozostanie w mie¶cie, czy te modzie, ktra wyksztacenie zdobya w innych miastach lecz przyszo¶ zamierza zwišza z naszym miastem. Procesy te muszš by wspierane przez miasto.

Wanym zagadnieniem dla Katowic jest nie tylko dobre funkcjonowanie naszego miasta, ale take wszystkich miast aglomeracji. Konieczne jest dobre wspdziaanie, take w zakresie przygotowania i wdraania projektw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. Wszystkie dziaania strukturalne dotyczšce aglomeracji powinny uzyska akceptacje spoecznš.

Jak wida z przytoczonych uwarunkowa rozwojowych spraw do wykonania jest bardzo wiele, naley zada sobie jednak pytanie czy sytuacja finansowa naszego miasta jest na tyle dobra, e zadania te jeste¶my w relatywnie krtkim czasie zrealizowa.
Od kilku lat nasze miasto posiada wysokš ocen raitingowš najwyszš z moliwych dla polskich gmin. Nie mamy przy tym powanych dugw, gdy zaduenie miasta wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 85 mln z., co stanowi ledwie 8,47 % budetu miasta.

14 pa¼dziernika uruchomili¶my nowš lini kredytowš w wysoko¶ci 50 mln EURO, z ktrej rwnie bdzie mona korzysta w przyszej kadencji.
Pomimo jednak tych pozytywnych znakw istniejš bardzo powane zagroenia.
Podstawowym zagroeniem jest sytuacja finansowa w subie zdrowia. Obecne zaduenie zakadw opieki zdrowotnej siga okoo 50 mln z. Podjte w ostatnim czasie konieczne procesy restrukturyzacyjne wstrzymay proces narastania zaduenia, niemniej jednak konsekwencje braku wcze¶niejszych dziaa restrukturyzacyjnych bdziemy musieli ponie¶.

Kolejnym bardzo powanym problemem to dua dynamika wzrostu wydatkw biešcych w stosunku do wydatkw inwestycyjnych. W roku 2004 biešce utrzymanie miasta wynosio okoo 640 mln z. natomiast w roku 2005 wyniesie okoo 715 mln z. Wzrost ten by podyktowany midzy innymi przejciem do realizacji przez miasto dodatkowych zada przekazanych przez pastwo. Niemniej jednak zaobserwowano rwnie wzrost kosztw realizacji dotychczasowych zada.

W celu utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju koniecznym bdzie racjonalizacja kosztw utrzymania miasta. Dotyczy to wszystkich dziedzin jego funkcjonowania, rwnie sfery edukacji.
Racjonalizacja sieci szk jak i liczebno¶ci klas jest nieunikniona.
Obok racjonalizacji wydatkw bardzo wanym zagadnieniem jest umiejtno¶ pozyskiwania ¶rodkw Unii Europejskiej. Jeste¶my przyzwyczajeni do korzystania z "prostych pienidzy budetowych". Moemy tworzy tak zwane ¶rodki nie wygasajšce - przesuwa je na nastpny rok budetowy, przenosi ¶rodki pomidzy zadaniami. Niestety czas ten ju si koczy.

W niedugim czasie zasadš stanie si przydzielanie ¶rodkw budetowych tylko na te zadania czy projekty, ktre bdš mogy uzyska wsparcie z Unii Europejskiej. Dlatego te przygotowujšc zadnia na przysze lata musimy my¶le i dziaa po "europejsku" - jest to naszš powinno¶ciš, bez takiego dziaania nie damy szans naszemu Miastu na jego dalszy dynamiczny rozwj.

Jestem przekonany, e podejmowane przez samorzšd dziaania przyniosš miastu szybki i znaczšcy postp cywilizacyjny. Katowice dobrze wykorzystay moliwo¶ci, jakie otworzyy si przed 15 laty wraz z restytucjš samorzšdu terytorialnego.

Sš dzi¶ jednym z wikszych obszarw inwestycyjnych w Polsce. Pozwala to ¶miao prognozowa, e w niedalekiej perspektywie Katowice bdš nie tylko wiodšcš aglomeracjš w kraju, ale i znaczšcym punktem na mapie Zjednoczonej Europy.

Ale aby tak si stao musimy zachowa dotychczasowš konsekwencj dziaania i nie ba si podejmowa nawet tych trudnych decyzji.

Osobi¶cie wierz, e wa¶nie taki scenariusz bdzie nadal realizowany, w interesie tak obecnych jak i przyszych pokole mieszkacw naszego miasta.

Dzikuj za uwag.

/-/Piotr Uszok
Prezydenta Miasta Katowice
Bruno_Taut - Wto Wrz 13, 2005 12:39 pm
Czy mnie wzrok nie myli, czy te pan prezydent nawet nie wspomnia o edukacji na szczeblu innym ni wyszy? Samemu rzucao si na szko kamieniami, to i teraz toleruje si t ndz w katowickich placwkach owiatowych?
Boiska szkolne to poroniony pomys. Dopki nierozwizano kwestii bezpieczestwa, takie inwestycje bd pienidzmi wyrzuconymi w boto. Menele przyjd i rozwal. Przy liceum Kopernika, gdzie wisi regulamin (zakaz palenia, picia itp.) na boisku gniedzi si uleria. Pod samym nosem policji.Hoover - Wto Wrz 13, 2005 12:57 pm

Przy liceum Kopernika, gdzie wisi regulamin (zakaz palenia, picia itp.) na boisku gniedzi si uleria. Pod samym nosem policji.
tzn. kloszardzi czy uleria modzieowa?Bruno_Taut - Wto Wrz 13, 2005 1:01 pm
Dresiarze. Chlej wd a potrzaskane flaszki le na boiskach.
salutuj - Wto Wrz 13, 2005 1:44 pm
www.pajacyk.pl - Wejd i nakarm godne dziecko_PM_ - Wto Wrz 13, 2005 1:57 pm

Dresiarze. Chlej wd a potrzaskane flaszki le na boiskach.

...ale skoro pija wdk (a nie jabole) to i tak nie jest z nimi tak le

...artowaem oczywicie...Bruno_Taut - Wto Wrz 13, 2005 4:51 pm
Nie, no co w tym jest. Ci co pij jabole to inna frakcja, zajmujca murek na skrzyowaniu Sienkiewicza i Dbrowskiego:).
Copyright (c) 2009 | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.